فراخوان جامع حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری ۱۴۰۲

تصویر خبرمتن کامل خبر:
ستاد توسعه فناوریهای پزشکی بازساختی و سلول های بنیادی در راستای ماموریت خویش مطابق با سند ملی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و نیز به منظور بهرهمندی از ظرفیتهای موجود کشور در نظر دارد از طرح های فناورانه در پنج گروه به شرح ذیل حمایت به عمل آورد . • حمایت از رساله های دکتری تخصصی (PhD) در زیر گروه الف • حمایت از رساله های دکتری تخصصی (PhD) در زیر گروه ب • حمایت از توسعه فناوریهای مرتبط در سطح مطالعات پیش بالینی • حمایت از توسعه فناوری در سطح مطالعات کارآزمایی بالینی • حمایت از توسعه فناوری در سطح تولید تجهیزات و ملزومات فنی راهبردی مرتبط به حوزه لازم به ذکر است علاقه مندان می توانند مستندات خود را از تاریخ 15/07/1402 لغایت 15/09/1402 در سامانه خدمت به نشانی khedmat.isti.ir ثبت و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت stemcell.isti.ir مراجعه نمایند.


تاریخ انتشار خبر : 1402/08/15