فرآیند پیشنهاد طرح فناورانه و طرح کلان

تصویر خبرمتن کامل خبر:
اعضاء محترم پژوهشگاه رویان، با توجه به لزوم توجه به توسعه فناوری های دانش بنیان و تسهیل فرایندهای مربوط به طرح های فناورانه، فرآیند پیشنهاد طرح فناورانه و طرح کلان به همراه فرم های مربوطه در مستندات سامانه پژوهشی بارگذاری گردید. شایان ذکر است که طرح های فناورانه پس از احراز شاخص های فناورانه در معاونت پژوهش و فناوری ازمزایای زیر برخوردار خواهند شد. • الویت کسب حمایت از صندوق پژوهش و فناوری • امکان معرفی به مراکز حامی طرح های فناورانه پس از تایید مجری اصلی طرح • حفظ محرمانگی مستندات • ورود به لیست بانک اطلاعات فناوری برای ارائه به سازمان های حامی • صیانت از ایده و فناوری


تاریخ انتشار خبر : 1402/01/19