انتصاب جناب آقای دکتر حسام الدین سجادی و سرکار خانم‌ها دکتر بی‌تا ابراهیمی، دکتر مریم برکت و دکتر سیده نفیسه حسنی به عنوان مسئول دوره‌های فلوشیپی ناباروری مردان، مدیر گروه‌ پژوهشی جنین شناسی، رئیس مرکز سلول درمانی و مدیر گروه پژوهشی سلول های بنیادی پژوهشگاه رویان

تصویر خبرمتن کامل خبر:
باسمه تعالی اساتید گرامی جناب آقای دکتر حسام الدین سجادی و سرکار خانم‌ها دکتر بی‌تا ابراهیمی، دکتر مریم برکت و دکتر سیده نفیسه حسنی انتصاب شایسته شما بزرگواران را به عنوان مسئول دوره‌های فلوشیپی ناباروری مردان، مدیر گروه‌ پژوهشی جنین شناسی، رئیس مرکز سلول درمانی و مدیر گروه پژوهشی سلول های بنیادی را که نشان از شایستگی‌ها و مشارکت شما در امور اجرایی پژوهشگاه دارد را گرامی داشته، از درگاه خداوند متعال توفیقات بیش از پیش شما را مسئلت داریم. با تشکر معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان


تاریخ انتشار خبر : 1400/08/18