روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش مبارک

تصویر خبرمتن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1400/06/01