تقدیر از زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر مسعود وثوق در دوره تصدی امور به عنوان"معاون آموزشی دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی" توسط هیئت رئیسه پژوهشگاه رویان

تصویر خبرمتن کامل خبر:
روز شنبه نهم مرداد ماه 1400 در جلسه هیئت رئیسه پژوهشگاه رویان از زحمات صادقانه و تلاش‌های ارزشمند جناب آقای دکتر مسعود وثوق در دوره تصدی امور به عنوان'معاون آموزشی دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی' تقدیر و تشکر بعمل آمد. جناب آقای دکتر مسعود وثوق از سال 1397 به عنوان معاون آموزشی دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی مشغول به فعالیت بودند.


تاریخ انتشار خبر : 1400/05/10