پژوهشگاه رویان در رتبه بندی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بین پنج پژوهشگاه برتر کشور قرار گرفت.

تصویر خبرمتن کامل خبر:
نتایج رتبه بندی پژوهشگاه ها در سال 1399-1398 با تصویب وزارت عتف، توسط گروه رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) انجام شده است. در رتبه بندی پژوهشگاه‌ها در سال 99-98، ۳۰ پژوهشگاه حضور دارند. تمام پژوهشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی به صورت بازه مشخص محاسبه و در هر بازه به صورت الفبایی اعلام شده است. لازم به ذکر است بازه‌های رتبه‌ای ۵ تایی برای پژوهشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. پژوهشگاه رویان در رتبه بندی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در بین پنج پژوهشگاه برتر کشور قرار گرفت.


تاریخ انتشار خبر : 1400/04/28