تبریک به مناسبت انتخاب شایسته جناب آقای دکتر حامد دائمی در فهرست 100 نفره فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1400

تصویر خبرمتن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1400/03/23