افزایش H Index نشریات پژوهشگاه رویان (Cell J و Int J Fertil Steril) در سال 2019 در نمایه Scopus

تصویر خبرمتن کامل خبر:
افزایش H Index نشریات پژوهشگاه رویان (Cell J و Int J Fertil Steril) در سال 2019 در نمایه Scopus برای اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید. Cell J: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20000195094&tip=sid&clean=0 Int J Fertil Steril: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17600155228&tip=sid&clean=0


تاریخ انتشار خبر : 1399/05/05