ارتقای 3 مرکز تحقیقاتی "علوم سلولی، پزشکی تولیدمثل و اپیدمیولوژی باروری" به پژوهشکده رویان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1399

تصویر خبرمتن کامل خبر:
بدین وسیله، با کمال مسرت و افتخار ارتقای 3 مرکز تحقیقاتی 'علوم سلولی، پزشکی تولیدمثل و اپیدمیولوژی باروری' به پژوهشکده رویان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نشانه بارزی از توانایی‌های‌ ارزشمند و تلاش‌های خستگی ناپذیر تمامی اعضای این مراکز تحقیقاتی می‌باشد تبریک عرض نموده و امید است ضمن تلاش و کوشش مضاعف و با همدلی و وفاق بتوان گام های موثرتری در تحقق برنامه‌ها، اهداف و ماموریت‌های پژوهشکده رویان برداشته شود. باشد که به بلندای نام شریف ایران، روزگارانی درخشان همچون تاریخ زرنشان میهن برای پژوهشگاه رویان رقم زده شود. معاونت پژوهش و فناوری


تاریخ انتشار خبر : 1399/04/08