انتخاب شایسته جناب آقای دکتر حسین بهاروند و جناب آقای دکتر امیر امیری یکتا از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه رویان در فهرست 100 نفره فدراسیون سرآمدان علمی ایران در سال 1399

تصویر خبرمتن کامل خبر:


تاریخ انتشار خبر : 1399/02/27