اطلاعیه (معرفی کارشناسان حوزه پژوهش معاونت پژوهش و فناوری)

تصویر خبر

به اطلاع همکاران و پژوهشگران محترم می رساند جهت سهولت ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری کارشناسان این حوزه معرفی می گردند:متن کامل خبر:
کارشناس طرح ها و پایان نامه ها: خانم هانیه سروش (داخلی 1666)، کارشناس مانیتورینگ طرح های پژوهشی و معرفی نامه پایلوت:خانم فهیمه شکری (داخلی 1669) ، کارشناس حوزه مقالات ، خلاصه مقالات ، تشویق مقاله و سفرهای علمی : خانم رضوانه چراغی (داخلی 1673)، کارشناس گرنت، قراردادهای پایان نامه دانشجویی و تفاهم نامه ها: خانم اکرم حبیب خدا (داخلی 1660)، کارشناس ارزشیابی ، قرارداد طرح پژوهشی مشترک ، ثبت کارآزمایی بالینی و ثبت اختراع: خانم فریبا سلیمانی (داخلی 1661) ،کارشناس نیروی انسانی (نظیر سرباز نخبه و امریه ،محقق پسادکترا و فرصت مطالعاتی) و صدورکارت دانشجویی: خانم فریبا فتوکیان (داخلی 1668) وکارشناس انتشارات و ویراستاری مقالات: خانم شهره روحبانی (26319256 داخلی 2028)، کارشناس شبکه برنامه گروههای پژوهشی و پژوهشکده ها ، شورای علمی پژوهشگاه :خانم نرگس طیبی (داخلی 1664)، مسئول دفتر معاونت :خانم آرزو فرجی (داخلی 1674-1675)


تاریخ انتشار خبر : 1392/04/19 10:09:28